Over KIA-LWV

Over KIA-LWV

Nederland staat de komende 25 jaar voor een enorme taak. Samen met de rest van de wereld willen we ambities op het gebied van gezondheid, veiligheid en sociale en economische welvaart waarmaken, en dat binnen de grenzen van wat de planeet ons en onze kinderen te bieden heeft. Daarin liggen ook grote kansen voor de Nederlandse economie.

Gezamenlijk gaan we bouwen aan een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Dat is behalve een duizelingwekkende opgave ook een inspirerende uitdaging die, ook internationaal, grote kansen geeft. Nieuwe kennis en innovatieve technologieën, producten, concepten en verdienmodellen zullen daarbij cruciaal zijn.

Eén opgave, veel nieuwe kennis en oplossingen
Gedreven door dat ene centrale doel stimuleert de Nederlandse overheid kennisontwikkeling, innovatie en toepassing daarvan in bedrijven, kennisinstellingen en publiek-private initiatieven. Ze bevordert en co-financiert vernieuwingen voor zover die passen binnen onderling nauw verbonden thema’s: energie, circulariteit, gezondheidszorg, landbouw, water, voedsel en veiligheid.

Drie van die thema’s richten zich in het bijzonder op het ‘groenblauwe domein’: Landbouw, water en voedsel. Centrale doelen in dit thema zijn een vitaal landelijk gebied en veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland, waarin water en bodem sturend zijn, landbouw- en voedselsysteem ecologisch en economisch duurzaam en gezond, en de delta en de grote wateren veilig.

Voor de komende vier jaar hebben topsectoren, ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein in het bijzonder gewenst zijn: de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV).

De KIA-LWV 2024-2027 speelt de komende jaren een belangrijke rol bij het stimuleren, initiëren en ondersteunen van onderzoek en innovatie. Ten opzichte van de eerste editie uit 2020 bevat hij nieuwe accenten en aandachtspunten.

Wie kan de kennis- en innovatie-agenda gebruiken, en hoe?
Aan gevestigde en startup-bedrijven, kennisinstellingen en regionale en nationale beleidsmakers laat de agenda zien op welke gebieden Nederland zich de komende jaren wil ontwikkelen. Hij nodigt uit om met samenwerkingsprojecten en initiatieven bij te dragen, mede inspelend op financiële steun die de nationale overheid op deze terreinen beschikbaar zal stellen.

Belangrijke documenten